Downloaden

Het onderhavige privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en overeenkomsten gesloten met SmartPhort.

Definities

In dit privacybeleid worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Website: smartphort.com dan wel store.smartphort.com.
 2. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 3. Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Inleiding

SmartPhort respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door SmartPhort worden verwerkt. SmartPhort acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. SmartPhort verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Welke persoonsgegevens worden door SmartPhort voor welke doeleinden verwerkt?

SmartPhort verwerkt persoonsgegevens primair voor de uitvoering van overeenkomsten. Dit kan een overeenkomst zijn tussen de betrokkene zelf en SmartPhort, maar ook een overeenkomst tussen enerzijds SmartPhort en anderzijds een verzekeringsmaatschappij, assurantietussenpersoon of ander bedrijf. SmartPhort verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene in opdracht van een verzekeringsmaatschappij, assurantietussenpersoon of een ander bedrijf voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden. De wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene betreft in dat kader de toestemming die de betrokkene aan de betreffende verzekeringsmaatschappij, assurantietussenpersoon of het andersoortige bedrijf heeft verstrekt. SmartPhort verwerkt in het kader de volgende persoonsgegevens van de betrokkene:

 • De naam, het (e-mail)adres en telefoonnummer van de betrokkene, alsook;
 • De overige voor de nakoming van de contractuele verplichtingen van SmartPhort noodzakelijkerwijs te verwerken persoonsgegevens van de betrokkene, onder meer welke zijn opgeslagen op het mobiele apparaat van de betrokkene.

In het kader van overeenkomsten tussen de betrokkene zelf en SmartPhort, verwerkt SmartPhort persoonsgegevens van de betrokkene die de betrokkene ter uitvoering van de overeenkomst aan SmartPhort heeft verstrekt. Het betreft hier bijvoorbeeld de naam, het (e-mail)adres, telefoonnummer en de betaalgegevens van de betrokkene, alsook, indien de betrokkene een reparatieopdracht aan SmartPhort heeft verstrekt, de overige voor de nakoming van de contractuele verplichtingen van SmartPhort noodzakelijkerwijs te verwerken persoonsgegevens, onder meer welke zijn opgeslagen op het mobiele apparaat van de betrokkene.

Voor zover een verzekeringsmaatschappij, assurantietussenpersoon of andersoortig bedrijf zelf betrokkene is en een account op www.smartphort.com aanmaakt of heeft aangemaakt, worden de door de betrokkene opgegeven persoonsgegevens verwerkt voor het aanmaken van het account en de uitvoering van overeenkomsten naar aanleiding van de registratie van de betrokkene. Het betreft hier onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam;
 • KvK-nummer;
 • Btw-nummer;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer en;
 • persoonsgegevens verstrekt in het kader van reparatieopdrachten.

Voorts verwerkt SmartPhort persoonsgegevens voor:

 • relatiebeheer; de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van reparatieopdrachten verstrekt door een verzekeringsmaatschappij, assurantietussenpersoon of andersoortig bedrijf, ontvangt per e-mail een unieke hyperlink om de status van de reparatieopdracht te volgen en het mogelijkerwijs kunnen wijzigen van bepaalde gegevens;
 • product- en dienstontwikkeling en het bepalen van strategie en beleid; in dit kader verwerkt SmartPhort persoonsgegevens om zijn producten- en dienstenaanbod te verbeteren en verder te ontwikkelen c.q. om zijn strategie en beleid te optimaliseren. De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de voorafgaande instemming van de betrokkene met zodanige verwerking;
 • afwikkeling van garantieaanvragen op verzoek van de betrokkene;
 • promotionele/commerciële activiteiten; indien de betrokkene zich daarvoor uitdrukkelijk op de website of anderszins heeft aangemeld, zal SmartPhort de betrokkene mailings aangaande informatie over (het producten-/dienstenaanbod van) SmartPhort of van derden mogen toezenden. De betrokkene kan zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de mailings aangewezen wijze. De hiervoor bedoelde uitdrukkelijke aanmelding van de betrokkene is niet vereist ter zake de ontvangst van informatie omtrent producten of diensten die in enige mate betrekking hebben op producten of diensten geleverd in het kader van een eerdere overeenkomst tussen de betrokkene en SmartPhort. Ook ten aanzien van laatstbedoelde berichten kan de betrokkene zich voor de ontvangst daarvan uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze. Voor de ontvangst van berichten die rechtstreeks betrekking hebben op een tussen partijen gesloten overeenkomst, kan de betrokkene zich evenwel niet afmelden.

Tevens kan SmartPhort, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de betrokkene verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van SmartPhort of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen SmartPhort of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website.

Persoonsgegevens worden door SmartPhort uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij persoonsgegevens aan SmartPhort ter beschikking zijn gesteld. In dit kader kunnen persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is om deze doeleinden te verwezenlijken, bijvoorbeeld ter nakoming van de contractuele verplichtingen van SmartPhort. Het betreft in dit kader bijvoorbeeld de betaalgegevens van de betrokkene die aan de betreffende betaalprovider worden verstrekt om de betaling te kunnen effectueren, alsook adresgegevens van de betrokkene die aan postorderbedrijven moeten worden verstrekt. Persoonsgegevens die middels de website worden opgegeven, dienen te worden opgeslagen door de hostingprovider van SmartPhort om de website en e-mailvoorzieningen van SmartPhort te kunnen exploiteren.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om SmartPhort te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de betrokkene het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de betrokkene, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de betrokkene in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door SmartPhort slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. SmartPhort legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De betrokkene kan per e-mail of telefonisch contact opnemen met SmartPhort voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene SmartPhort verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien de betrokkene over een account op de website beschikt, kan de betrokkene de vanwege hem verkregen persoonsgegevens mogelijk ook zelf verwijderen of wijzigen indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de integriteit van de bestel-/registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op het apparaat van de betrokkene wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar het apparaat van de betrokkene heeft verzonden. Het voornaamste doel van cookies is om de betrokkene tijd en moeite te besparen. Als de betrokkene bijvoorbeeld een webpagina aan zijn persoonlijke voorkeuren aanpast of als hij navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer de betrokkene de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor de betrokkene eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kan gebruiken zoals hij die eerder heeft ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. SmartPhort is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van SmartPhort vallen.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door SmartPhort, kan de betrokkene contact opnemen met SmartPhort. SmartPhort helpt de betrokkene graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door SmartPhort of indien hij zijn persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

SmartPhort
Santkamp 3
6836 BE Arnhem
Nederland

+31 (0)88 2340340
info@smartphort.com