Algemene voorwaarden

Downloaden

Artikel 1 - Definities

 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56315872.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie SmartPhort een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen SmartPhort en de opdrachtgever waarbij SmartPhort zich verbindt tot de reparatie van mobiele telefoons, tablets en overige apparatuur, dan wel de levering van vervangende apparatuur.
 4. Website: de website van SmartPhort waarop de opdrachtgever middels een door SmartPhort gehanteerd online systeem de overeenkomst sluit.
 5. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen SmartPhort en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 5. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Vernietiging of nietigheid van een der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding.

Artikel 3 - Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, heeft elke offerte heeft een geldigheidsduur van zeven kalenderdagen.
 2. Voor het sluiten van de overeenkomst is registratie op de website vereist. De opdrachtgever is verplicht de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever zijn aanmeldgegevens heeft verstuurd ontvangt de opdrachtgever op het door hem opgegeven e-mailadres een inlogcode voor toegang tot het online systeem als bedoeld in art. 1.4.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de digitaal ter beschikking gestelde offerte heeft aanvaard en SmartPhort van deze aanvaarding op de daartoe voorgeschreven wijze in kennis is gesteld.

Artikel 4 - Inhoud van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in de door de opdrachtgever aanvaarde offerte, het bepaalde in het overige aanbod op de website en de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien ten aanzien van de reparatie zaken worden vervangen, worden uitsluitend nieuwe onderdelen gebruikt.
 3. Verzendingen die door SmartPhort worden verzorgd zijn verzekerd overeenkomstig de daartoe gehanteerde bepalingen van de desbetreffende vervoerder.
 4. De reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de hierbedoelde informatie onjuist of onvolledig is verstrekt is SmartPhort gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie van ondergeschikte betekenis is. Alle, in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst, door SmartPhort te maken kosten komen voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien vooruitbetaling is bedongen maakt de opdrachtgever niet eerder aanspraak op reparatie van de apparatuur dan op het moment dat de volledige vooruitbetaling door SmartPhort is ontvangen.
 6. Indien om welke reden dan ook geen feitelijke reparatie plaatsvindt is de opdrachtgever de onderzoekskosten als bedoeld in artikel 7.2 verschuldigd.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal de apparatuur niet eerder ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld dan nadat de door de opdrachtgever volledig verschuldigde prijs is voldaan.

Artikel 5 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle voor de reparatie van belang zijnde feiten en overige gegevens, tijdig en volgens de instructies van SmartPhort, aan hem te verstrekken.
 2. De opdrachtgever is gehouden de apparatuur exclusief toebehoren als accu’s, laders, hoezen, sim- en geheugenkaart ter beschikking van SmartPhort te stellen.
 3. De opdrachtgever draagt het risico voor verlies van op de apparatuur opgeslagen data. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van een back-up ten aanzien van de hierbedoelde data.

Artikel 6 - Opschorting en ontbinding

 1. SmartPhort is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SmartPhort ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is SmartPhort gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is SmartPhort gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SmartPhort op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien SmartPhort de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 7 - Prijzen en betalingen

 1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Verzend- en onderzoekskosten zijn niet bij de prijs van de reparatie inbegrepen en zijn uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken dient de prijs middels vooruitbetaling te worden voldaan op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 4. Indien achterafbetaling is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op de door SmartPhort voorgeschreven wijze.
 5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. De wettelijke rente wordt berekend tot de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
 6. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 8 - Garantie, reclame en aansprakelijkheid

 1. SmartPhort verstrekt zes maanden garantie op reparatiewerkzaamheden en zaken die in de apparatuur zijn vervangen. De garantietermijn vangt aan op de dag dat de gerepareerde apparatuur aan de opdrachtgever wordt verzonden.
 2. Indien zich binnen de garantietermijn een gebrek openbaart dient de opdrachtgever hiervan melding te maken middels het online systeem als bedoeld in artikel 1.4. Op overeenkomstige wijze dient de opdrachtgever SmartPhort in kennis te stellen van reclames ten aanzien van de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden.
 3. Indien blijkt dat de oorzaak van het gebrek als bedoeld in het vorige lid afwijkt van de vorige reparatie, dan komen de kosten van een nieuwe reparatie voor rekening van de opdrachtgever. Blijkt dat de oorzaak van het gebrek dezelfde is dan bij de vorige reparatie, dan komen uitsluitend de kosten van onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Het risico van verlies en diefstal van de apparatuur berust bij de opdrachtgever totdat de apparatuur feitelijk in het bezit van SmartPhort is gebracht. SmartPhort is niet aansprakelijk voor de hierbedoelde schade die ten tijde van de verzending van de apparatuur intreedt.
 5. SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor verlies of diefstal van het in artikel 5.2 bedoelde toebehoren.
 6. SmartPhort is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op de apparatuur opgeslagen data.
 7. SmartPhort is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel aansprakelijkheid van SmartPhort bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SmartPhort aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SmartPhort toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SmartPhort één jaar.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien SmartPhort (vervangende) apparatuur levert, anders dan de apparatuur dat door de opdrachtgever ter reparatie is aangeboden, blijft die apparatuur eigendom van SmartPhort totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, SmartPhort onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:
  • dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
  • dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
  • dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaak eigendom is van SmartPhort.
 4. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is SmartPhort zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de apparatuur waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent SmartPhort bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 1. Op de handelsnaam SmartPhort en op alle overige door SmartPhort gehanteerde bedrijfsuitingen berust het intellectueel eigendomsrecht van SmartPhort, dan wel derden.
 2. De opdrachtgever die binnen het kader van een met hem gesloten overeenkomst bedrijfsuitingen van SmartPhort hanteert, dient te handelen overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen die hieraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever als bedoeld in lid 2 inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht als beschreven in dit artikel, komt de schade die SmartPhort dienovereenkomstig lijdt voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 - Slotbepalingen

 1. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SmartPhort bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Wat klanten van ons vinden

21-03-2018
Snelle en goeie service.
20-03-2018
Simpel en snel
20-03-2018
De communicatie omtrent de staat van de reparatie is duidelijk. De doorlooptijd is snel.
20-03-2018
Heb geen op of aan merkingen alles was top geregeld
20-03-2018
Top service!
19-03-2018
Goede en snelle service beter kan niet
19-03-2018
Top service
19-03-2018
Goede service alles goed gegaan en snel ik ben zeer tevreden
19-03-2018
Super!!! Kan niks anders zeggen!😊😊

Nieuws @ SmartPhort

Nieuwsbrief december 2017

Privacy en data waarborging, handelingskosten en gewijzigde openingstijden.

Lees verder
Nieuwsbrief augustus 2017

iPhone 5s, iPhone 6 & iPhone 6s prijzen verlaagd. Samsung telefoons naar fabrieksinstellingen. Omruilprocedure Apple toestellen.

Lees verder
Nieuwsbrief juli 2017

BNR te gast bij SmartPhort. Uitbreiding schade expertise.

Lees verder
Nieuwsbrief december 2016

Eindejaars groet & gewijzigde openingstijden.

Lees verder